t. 051 50 51 94

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht regelt de verhoudingen tussen ondernemingen (zelfstandige handelaars, financiers…).

Het handelsrecht kent verschillende deeldisciplines, elk verweven met bijzondere wetgeving.

Wij verlenen advies en bijstand inzake handelscontracten en handelsgerechtelijke geschillen.

Wij staan in voor de redactie van contracten, begeleiden u bij onderhandelingen en vertegenwoordigen u voor de rechtbanken of arbitragecolleges.

Wij begeleiden u als handelaar of consument in het kader van factuurinvorderingen, betwistingen inzake de eerlijke handelspraktijken, handelshuur, beslagmaatregelen, gedwongen uitvoering en het ondernemingsrecht in het algemeen. Tevens verlenen wij ondernemingen in moeilijkheden bijstand.

Als faillissementscurator heeft Mr. Els LEENKNECHT ruime ervaring.

Contracten

Een goed contract biedt de mogelijkheid om nare betwistingen en gerechtelijke procedures te vermijden.

Als bouwheer, aannemer, architect, huurder, verhuurder, koper of verkoper wil u van uw medecontractant graag de nodige informatie voor de uitvoering van het werk/dienst, wil u weten welke rechten en verplichtingen u heeft, wil u graag een aantal garanties inzake de betaling van uw werken/diensten, of wil u uw eigen aansprakelijkheid beperken.

Ons kantoor zorgt voor overeenkomsten op uw maat zoals een huurovereenkomst, een aannemingsovereenkomst, een verkoopsovereenkomst… Wij verlenen zowel advies bij de totstandkoming van contracten van allerlei aard, maar behartigen tevens uw belangen wanneer u zich met een gerechtelijke procedure geconfronteerd ziet.

Bouwrecht

Bouwrecht heeft raakpunten met vele andere rechtstakken (zakenrecht, contractenrecht, beroepsaansprakelijkheid…) en vergt een kennis van uiteenlopende wetgeving en technische regels.

Geschillen inzake bouwrecht gaan bijgevolg vaak gepaard met (technische) deskundige onderzoeken die wij voor u kunnen begeleiden.

Ons kantoor adviseert u over de haalbaarheid van uw vordering, helpt bij het formuleren van uw schadeclaim of om claims af te weren.

Strafrecht

Vele misdrijven worden omschreven in het strafwetboek. Andere kan men terugvinden in talloze bijzondere wetten.

Indien u wordt vervolgd voor een misdrijf kan u rekenen op onze bijstand.

Wij verlenen uiteraard ook de nodige bijstand aan ouders van minderjarigen die voor de Familierechtbank, sectie Jeugdrechter moeten verschijnen.

Wij volgen voor u de strafprocedure op, bestuderen uw strafdossier, verzoeken desgevallend om inzage en het stellen van bijkomende onderzoekshandelingen. Wij gaan uiteraard na of alle procedureregels door het gerecht werden nageleefd. Tenslotte verzekeren wij uw verdediging voor de raadkamer/kamer van inbeschuldigingstelling en de Strafrechter.

De belangen van definitief veroordeelden worden door ons behandeld voor de Strafuitvoeringsrechtbank.

Indien u slachtoffer bent van een misdrijf begeleidt ons kantoor u in de procedure om uiteindelijk volledige genoegdoening te bekomen.

Wij staan ook in voor de financiële afwikkeling van uw dossier en de recuperatie van de toegekende gelden.

Het kantoor heeft inmiddels ook expertise in interneringskwesties.

Geïnterneerden worden correct opgevolgd; er wordt gezocht naar een passende oplossing voor de problematiek, desnoods door hiervoor een procedure te voeren. Wij staan geïnterneerden bij voor de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij en de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij.

Verkeersrecht

Verkeersrecht behelst o.a. de strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank bij snelheidsovertredingen, vluchtmisdrijven, alcoholintoxicatie, dronkenschap, onopzettelijke slagen en verwondingen. Deze verdediging nemen wij voor u ter harte.

Eveneens staan wij u bij voor de geldelijke recuperatie van de geleden schade of omgekeerd, voor de betwisting van schadeaanspraken.

Tenslotte leggen wij ons toe op de discussie over het mogelijke verhaal van de verzekeraar op de verzekerde (regres).

Personen- en familierecht

Niemand ontsnapt aan het personen- en familierecht.

Al van bij de geboorte heeft u ermee te maken.

Ons kantoor begeleidt u doorheen de mogelijke juridische tentakels van uw persoonlijk leven.

Er is de adoptiewetgeving, rechten van de minderjarigen, het huwelijk of wettelijk samenwonen.

Het kan ook gebeuren dat iemand moet worden beschermd (bewind over onbekwamen).

Bij een echtscheiding of breuk moet het gemeenschappelijk vermogen correct worden verdeeld.

Ook het verblijf van de kinderen en de daaraan gekoppelde onderhoudsbijdrage moet geregeld worden.

De behoeftige ex-echtgenoot kan in welbepaalde omstandigheden aanspraak maken op een persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding en dit voor (maximaal) de duur van het huwelijk.

Tenslotte wordt u bij het overlijden van een familielid geconfronteerd met discussies over het beheer en/of de verdeling van de erfenis.

Arbeidsrecht – sociaal zekerheidsrecht

Wij behandelen in eerste instantie zaken die verband houden met individueel arbeidsrecht, dit zowel in opdracht van werkgevers als in opdracht van werknemers. Centraal in het individueel arbeidsrecht staat het arbeidsovereenkomstenrecht: het aanwerven, tewerkstellen en het ontslaan van personeel.

Zowel als werkgever als werknemer kan u talrijke vragen hebben omtrent een arbeidsovereenkomst; wij bieden u advies en/of bijstand inzake geschillen.

Het kantoor heeft expertise in geschillen omtrent tegemoetkoming aan personen met een handicap (inkomstenvervangende en integratietegemoetkoming).

Ook worden geschillen behandeld die betrekking hebben op pensioenen, hulp aan bejaarden, gezinsbijslag, arbeidsongevallen…

Verzekeringsrecht

Verzekeringen raken zowat alle aspecten van het maatschappelijk leven.

Alom gekend zijn de wettelijke verplichte autoverzekering, de rechtsbijstandsverzekering, de familiale verzekering, de brandverzekering, de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de gewaarborgde inkomensverzekering, de arbeidsongevallenverzekering…enz.

Ons kantoor adviseert u over de haalbaarheid van diverse verzekeringsrechterlijke vorderingen en helpt u bij het formuleren van uw schadeclaim.
Omgekeerd staan wij u bij om dergelijke vorderingen af te weren.

Wij staan u bij tijdens de onderhandelingen en bemiddelen graag teneinde een minnelijke regeling tot stand te brengen.

Aansprakelijkheidsrecht

U bent pas aansprakelijk als wordt aangetoond dat door uw fout aan iemand anders schade werd veroorzaakt.

Deze drie elementen, fout, schade en oorzakelijk verband, zijn essentieel om een mogelijke aansprakelijkheidsvordering te doen slagen, of bij gebreke hieraan, om deze af te weren.

Wij verstrekken advies en begeleiden u bij procedures.

Wij verlenen bijstand bij zowel de verdediging ingeval van aansprakelijkheid als bij het opstellen van complexe schadevorderingen (zo vb. inzake letselschade). Omgekeerd staan wij u bij om schadeclaims af te weren.

Collectieve schuldenregeling

De collectieve schuldenregeling heeft als doel de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden.

Na een collectieve schuldenregeling kan je terug schuldenvrij door het leven.

Ons kantoor verleent U grondig advies wat een collectieve schuldenregeling inhoudt, hoe deze moet worden aangevraagd, hoe de procedure verloopt, aan welke voorwaarden U moet voldoen om toegelaten te worden (zo mag U geen handelaar zijn en niet binnen de vijf jaar voorafgaand aan het verzoek het voorwerp hebben uitgemaakt van een herroeping van de collectieve schuldenregeling)…en helpt U bij het opstellen van een verzoekschrift tot het bekomen van een collectieve schuldenregeling.

Voor de opmaak van het verzoekschrift brengt U navolgende stukken mee:

  • attest samenstelling van gezin (kunt U bekomen bij de bevolkingsdienst van uw woonplaats)
  • overzicht van Uw gebruikelijke maandelijkse (vb.huur/elektriciteit/gas/water…edm.) en jaarlijkse lasten (vb. personenbelastingen/autoverzekering/autobelastingen…edm.).
  • overzicht van al Uw schulden welke moeten gestaafd worden met stukken (vb. ingebrekestelling, gerechtsdeurwaardersexploot, openstaande facturen….edm.)

De Arbeidsrechtbank zal een schuldbemiddelaar aanstellen. Deze probeert in eerste instantie tot een minnelijke aanzuiveringsregeling te komen. Wanneer hij hier niet in slaagt, zal de rechter een gerechtelijke aanzuiveringsregeling of een totale kwijtschelding van schulden opleggen.

Van zodra je toegelaten bent tot een collectieve schuldenregeling, zal je niet meer zelf je inkomen ontvangen. De schuldbemiddelaar zorgt er in eerste instantie voor dat het gezin op menswaardige wijze kan leven. Zo worden de vaste maandelijkse kosten (huur/elektriciteit/water/schoolfacturen…edm.) vooruit betaald. Aan U zal een leefgeld worden uitbetaald, waarmee U in de dagelijkse behoeften van het gezin kunt voorzien.
Pas in tweede instantie zorgt de schuldbemiddelaar ervoor dat er een regeling wordt uitgewerkt om de schulden te betalen.

Bij ingrijpende veranderingen (vb. huwelijk of samenwonen, een erfenis, een vergeten schuld) kan het nodig zijn dat de lopende aanzuiveringsregeling moet aangepast worden. Dit noemt men een herziening.

Eenmaal toegelaten staat ons kantoor U verder met raad en daad bij indien er zich moeilijkheden voordoen lopende de procedure.

© BVBA ADVOCATENKANTOOR LEENKNECHT ELS

website by TrendsForm